Pressemelding datert 19. august 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilte i februar på å gi konsesjon for bygging av Sauland kraftverk. De anbefalte imidlertid at kraftverket får cirka 35 GWh lavere produksjon enn det Sauland kraftverk AS søkte om.

- Vi har ikke lagt skjul på at vi fikk en innstilling fra NVE som hadde vesentlig tøffere vilkår enn det vi hadde forventet. Samtidig pekte NVE på noen miljøutfordringer som vi har jobbet videre med, forteller styreleder Finn Werner Bekken.

Tar ut bekkeinntak fra søknaden
Som følge av dette arbeidet foreslår Sauland kraftverk nå selv endringer i utbyggingsforslaget som ligger til endelig behandlig i Olje- og energidepartementet (OED).

- Vi foreslår å ta ut bekkeinntakene i Øvre Skorva og Kjempa/Vesleåa, blant annet av hensyn til flora og ørretbestand. Det vil også gi mer vann i Hjartdøla og Omnesfossen, sier Bekken.

Gode levevilkår for elvemuslingen
En viktig forutsetning for å bygge Sauland kraftverk er å sikre gode levevilkår for forekomsten av elvemusling i Hjartdøla. Norconsult har i sommer gjennomført miljøundersøkelser av elvemusling og ørret. Ungørret er vertsfisk for muslingen på larvestadiet. Norconsult foreslår flere avbøtende tiltak, blant annet å øke minstevassføringen noe. Med disse tiltakene mener Norconult det bør være mulig å sikre en levedyktig bestand av elvemusling.

Minstevannføring
Ved å ta ut de to bekkeinntakene og å øke minstevannføringskravene vil produksjonen i kraftverket reduseres med cirka 20 GWh. NVE anbefaler at inntakene i Grovaråa og Nedre Skorva også tas ut, men disse vil Bekken beholde.

- Disse inntakene er viktige for å få realisert kraftverket. De koster lite å bygge ut, men gir betydelige bidrag til produksjonen. Vi mener slipp av minstevannføring i disse sidebekkene vil sikre landskaps- og miljøverdiene der. Vi ønsker også å beholde minstevannføringskravet i Omnesfossen, og vurderer i tillegg å foreslå å øke dette noe.

Viktig for å nå nasjonale mål
Dersom OED gir konsesjon i løpet av høsten kan byggingen av Sauland kraftverk starte i 2016 og kraftverket tidligst stå ferdig i 2019.

Sauland kraftverk vil være et viktig bidrag for å øke andelen fornybar energi slik at Norge kan oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser. Innen 2020 skal Norge og Sverige sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare kilder med 26,4 TWh.

Eierselskapet Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %).


For ytterligere informasjon:
Styreleder Finn Werner Bekken, telefon: 977 41 800