I samsvar med utgreiingsprogrammet NVE har fastsett, skal det i løpet av ettersommaren/tidleg haust 2008 gjennomførast undersøkingar med sikte på å kartleggje konsekvensar og vurdere avbøtande tiltak ved planane om Sauland kraftverk. Undersøkingane skal omfatte hydrologi, landskap og kulturmiljø, kulturhistorie, naturmiljø og biologisk mangfald, naturressursar og samfunn.

Du finn heile utredningsprogrammet her (pdf-versjon):

Endeleg KU-program - oversendingsbrev. (PDF, 89KB)
Endeleg KU-program - Bakgrunn for fastsett utrgreiingsprogram. (PDF, 900KB)
Endeleg KU-program - Fastsett utgreiingsprogram. (PDF, 251KB)