Brev fra Sauland kraftverk datert 22.2.2017 er sendt fall- og grunneiere med tilknytning til prosjektet

Kongen i Statsråd ga 12. februar 2016 Sauland kraftverk AS konsesjon for å bygge Sauland kraftverk. I tillegg til utbygging av Hjartdøla og Skogsåa, ble det gitt tillatelse til utbygging av Grovaråa, Vesleåa, Kvitåa og Uppstigåa, alle sidevassdrag til Skogsåa. Søknaden om utbygging av Skorva og Vesleåa/Kjempa, begge sidevassdrag til Hjartdøla, ble avslått av hensyn til blant annet viktige naturtyper. Det ble fastsatt langt høyere krav til minstevassføringsslipp i Hjartdøla enn omsøkt. Kravet til minstevassføring ble satt til 3 m3/s om sommeren og 2 m3/s om vinteren av hensyn til elvemusling.

Strenge miljøvilkår innebærer at kraftproduksjonen vil bli vesentlig lavere enn hva som ble lagt til grunn når konsesjonssøknaden ble utarbeidet. Forprosjektet for utbyggingen er langt på veg ferdigstilt. Beregningene viser at konsesjonsgitt løsning gir en kraftproduksjon på ca. 205 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til i overkant av 10 000 husstander. Utbyggingskostnaden er beregnet til ca. 1140 MNOK.  Mer informasjon om konsesjonsvedtaket og Sauland kraftverk er tilgjengelig på www.saulandkraftverk.no.

Prisprognosene i spot- og elsertifikatmarkedet har svekket seg de siste årene, og da spesielt på kort og mellomlang sikt. I løpet av de vel 10 årene det er jobbet med utbyggingsprosjektet har det skjedd vesentlige endringer av rammebetingelsene for bygging av vannkraftverk. Så å si alle sentrale forutsetninger for realisering av denne type prosjekt er vesentlig endret; kostnadsnivå i bygg- og leverandørmarkedet, skatter, kraftpriser og miljøkrav.

Eierne av Sauland kraftverk AS har besluttet å utsette utbyggingen. Utsiktene for en realisering av Sauland kraftverk vurderes imidlertid fortsatt som gode på litt lengre sikt. Konsesjonen for Sauland kraftverk er gitt med vilkår om at byggearbeidene må være igangsatt innen 5 år. Denne fristen kan utvides med inntil 5 år.

Detaljplanlegging og prosjektering av kraftverket så si er ferdigstilt. Dermed vil en utbygging kunne igangsettes forholdvis raskt. Straks eierne av Sauland kraftverk AS ser grunnlag for å kunne realisere prosjektet vil vi ta kontakt med berørte grunneiere med tanke å få på plass minnelige avtaler om kjøp av grunn- og fallrettigheter som ikke allerede disponeres av Sauland kraftverk AS.

Vi vil takke for mange nyttige innspill både ved utarbeidelse av konsesjonssøknaden og ved detaljplanlegging av Sauland kraftverk. Vi ser fram til å videreføre samarbeidet.